Az adózó képviselete


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Továbbiakban: Art.] részletesen meghatározza, hogy az adózót ki képviselheti az adóhatóság előtt. (Ide kell érteni az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot is például az adózó nevében történő beadvány benyújtásánál.)

Magánszemélyt képviselheti:
•    törvényes képviselője,
•    képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
•    adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó,
•    könyvvizsgáló,
•    könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,
•    környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is,
•    közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy.

Az egyéni vállalkozót– a fentieken túl - képviselheti:
•    jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselheti:
•    a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos,
•    a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag,
•    alkalmazott,
•    megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
•    adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó,
•    könyvvizsgáló,
•    könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja,
•    környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is.

Néhány speciális képviseleti mód:
•    Az Áfa törvény szerinti adóvisszatérítési-jog érvényesítésére irányuló eljárásban az Áfa törvény szerint belföldön nem letelepedett adóalanyt képviselheti külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is.
•    A külföldi vállalkozás nevében és érdekében belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el.
•    Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.
•    A kezelt vagyon adózása tekintetében a bizalmi vagyonkezelő jár el.

A képviseltre vonatkozó fontosabb eljárási szabályok:
•    Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti.
•    Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.
•    Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti.
•    Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál.
•    A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

 Vissza a bloghoz!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék