Gépjármű adás-vételi szerződés tartalma

Kedves Partnereink!

A közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2010. január 1. napján lépett hatályba, s 2010. július 1-től szigorodtak az átírás szabályai.

Az adás-vételi, illetve üzembentartói szerződés csak ún. teljes, bizonyító erejű magánokirat lehet. Ennek megfelelően ekkortól a szerződésnek meghatározott adatokat mindenképpen tartalmaznia kell. Ezek:
 • Eladó és vevő (ill. üzembentartó és tulajdonos) pontos és meghatározott adatai;
 • A gépjármű pontos beazonosítása – minden, a gépjárműre jellemző paraméter feltüntetése;
 • Tulajdonjog és használat pontos átadásának időpontja és körülményei;
 • Vevő kötelezettségvállalása az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz való bejelentésre;
 • A gépjármű terheinek viselésére vonatkozó megállapodás;
 • Eladó kötelezettségvállalása az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz való bejelentése;
 • A gépjárműnek és az okmányoknak az átadására vonatkozó körülmények.
 • 2 tanú aláírása és pontos beazonosítása.

A szerződés kötelező adattartalmi elemeinek hiányában nem lehet:
 • átvezetni a tulajdonjogot;
 • kiadni az új törzskönyvet;
 • kiadni az új forgalmi engedélyt.

A hiányzó, vagy hiányos magánokirat esetében
 • az okmányiroda automatikusan elutasítja a tulajdonjog átvezetés iránti kérelmet,
 • felszólítja az ügyfelet a hiányzó okirat pótlására
 • felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes ügyintézés következményeire.

DE: Ha a járművön érvényes forgalmazási korlátozás (pl.: hitelintézet záradékát a lejáratot követően nem töröltették) van a nyilvántartásban, akkor sem fogja a hatóság átírni a gépjárművet!


Intézendő feladatok adás-vétel esetén:
 • hiánytalan tartalmú adás-vételi szerződés megkötése;
 • az eladó, a tulajdonos változástól számított 5 munka(!)napon belül köteles az eladás tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál (Okmányiroda) bejelenteni;
 • a vevőnek 15 napon belül köteles az áríratást megtenni (Okmányirodan).

Intézendő feladatok üzembentartói szerződéskötés esetén:
 • hiánytalan tartalmú üzembentartói szerződés megkötése;
 • a gépjármű tulajdonosának az ügyletet 15 napon belül be kell jelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál (Okmányiroda).

Céges gépjármű adásvétele esetén nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy az eladó a gépjárműről – a szerződésnek megfelelő tartalommal – számlát köteles kiállítani, amit a könyvelés részére el kell juttatni.

Mellékelten küldünk egy adás-vételi szerződés mintát, bár az internetről sok féle, különböző formátumú szerződés letölthető. A már ide s tova két hónapos tapasztalat szerint okmányirodánként változik, hogy milyen beazonosítási adatokat fogadnak el akár a felekre, illetve tanúkra és a gépjárműre vonatkozóan. Ezért – a felesleges sikertelen ügyintézések elkerülése érdekében – célszerű minden lehető információt a szerződésben rögzíteni.


Budapest, 2010. augusztus 29.


Tisztelettel:


    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló 

Gépjármű adás-vételi szerződés(A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat)


A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
visszterhes /ingyenes vagyonátruházás


amely létrejött egyrészről:

(természetes személy esetén)

Családi név és utónév: ………….…………………………….……
születési hely és idő:     ………………..…………………….……
anyja születési családi és utóneve: …………………….…………..
lakcím: ……………………………………………………….……..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: ………...……….


(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:
.....................................................................................................
Székhely, telephely címe: ............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma: ...................................
Képviselője :
Családi és utóneve: ..............................................

a továbbiakban mint Eladó,


másrészről:
 

(természetes személy esetén)
Családi név és utónév: ………….…………………………….……
születési hely és idő:     …………………………………..….……
anyja születési családi és utóneve: …………………….…………..
lakcím: ……………………………………………………….……..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: ………...……….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:
......................................................................................................
Székhely, telephely címe: .............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma: ....................................
Képviselője :
Családi és utóneve: .............................................. a továbbiakban mint Vevő
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................


2./ Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.

3./ Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
 

4./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

5./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.

6./ A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap   7./ Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.

8./ Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.


9./ Egyéb feltételek:
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: …………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.…………………………………                …………………………………….

Eladó                                           Vevő


Előttünk mint tanúk előtt:

1.    Tanú aláírása _________________________________

családi és utónév:……………………….…………...……
lakcím :……………………………………………….…...
személyazonossági igazolvány száma: …………………..


2.    Tanú aláírása _________________________________

családi és utónév:………………………..…….…….……
lakcím :…………………………………………………....
személyazonossági igazolvány száma: …………………..

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Csillával hét évvel ezelőtt kezdtem el együtt dolgozni és mára szinte az összes ügyfelem könyvvizsgálatát ő látja el. A törvényi kereteken belül mindig kompromisszumkész és próbálja segíteni ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...