Határozatok könyve

Kedves Partnereink!

Minden gazdasági társaság legalább évente egyszer – a társaság beszámolójának az elfogadás miatt - taggyűlést köteles tartani. Ezt az ügyvezető köteles összehívni.

Minden taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni, vagy készíttetni.
A jegyzőkönyv tartalmazza

  • a taggyűlés helyét és idejét,
  • a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá
  • a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni. Ez az ún. határozatok könyve. A határozatok könyvét a társaság székhelyén kell tartani. (Ez alól a kivétel, ha a tulajdonosok a társasági szerződés ettől eltérően döntenek.)
Az ügyvezető a taggyűlésen meghozott határozatokat haladéktalanul köteles a határozatok könyvébe bevezetni.
A társasági szerződés előírhatja azt is, hogy a határozatok könyvében a felügyelőbizottság – amennyiben van FB - határozatait is nyilván kell tartani.
A határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
A gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény 146 § rendelkezik a határozatok könyvének vezetéséről.

A törvényi kötelezettségen túl azonban a határozatok könyve hasznos dokumentum is, mivel egy adott döntést követően esetlegesen évek múlt már nehezen reprodukálhatóak az akkori döntések, ezek alapja, indoka, tervezett végrehajtás feltételei, stb. Ezekre az információkra viszont a későbbiekben akár az ügyvezetésnek, akár a tulajdonosi körnek, vagy egy ellenőrnek szüksége lehet.

A határozatok könyve lehet "könyv" formájú nyomtatvány, amely a kereskedelmi forgalomban is kapható. Ennek ellenére azonban ilyen jellegű kötelező formai előírás nincs! A határozatok könyve állhat egymás után lefűzött, önálló lapokból is, a lényeg az, hogy a társaság valamennyi határozata egy helyen, összegyűjtve megtalálható legyen.

A határozatok könyvére vonatkozó a minta az ún. „kormányzati portálon” található.

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hatarozatok_konyve.rtf
Levelünk végén ezt a formátumot mellékeljük.

Meg kell említeni a Határozatok könyve fogalmával kapcsolatosan, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 44. § is rendelkezik e dokumentumról. A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni, amely a - évenkénti bontásban - a hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv alapján tartalmazza:

  • a közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát,
  • a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő tulajdonostársak, illetőleg a tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a tulajdoni hányad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartózkodott bontásban,
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmaradása esetén ennek indokát.

A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén - a szerződő felek kérésére, részükre - köteles a Közgyűlési Határozatok Könyvének, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni, de a Közgyűlési Határozatok Könyvébe bármely tulajdonostárs betekinthet és a határozatokról - a másolási költség megfizetésével - másolatot kérhet.Budapest, 2012. január 23.


Tisztelettel:    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló
 

Határozatok könyve (tájékoztató jellegű iratminta)

HATÁROZATOK KÖNYVE


A társaság neve: ………Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: ……… Kft.
A társaság székhelye: ….… Budapest, ……… út …. szám
A társaság telephelye: ….… Budapest, ……… út …. szám
A cég megalakulásának időpontja: 20... év ……… hó ….. nap
A cégbejegyzés időpontja: 20... év ……… hó ….. nap
Cégjegyzékszám: ………
Adószám: ………
KSH szám: ………
Társadalombiztosítási törzsszám: ………
Bankszámlaszám: ………

Az adatokban történő változások: …............…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Megnyitva: 20... év ………hó ….. nap

                                                                         …………………………………….
                                                                                     ügyvezető aláírása

Ez a könyv ……. számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám    Határozat szövege    Bejegyzés kelte    Hitelesítő aláírása
 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...