Határozatok könyve

Kedves Partnereink!

Minden gazdasági társaság legalább évente egyszer – a társaság beszámolójának az elfogadás miatt - taggyűlést köteles tartani. Ezt az ügyvezető köteles összehívni.

Minden taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni, vagy készíttetni.
A jegyzőkönyv tartalmazza

  • a taggyűlés helyét és idejét,
  • a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá
  • a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni. Ez az ún. határozatok könyve. A határozatok könyvét a társaság székhelyén kell tartani. (Ez alól a kivétel, ha a tulajdonosok a társasági szerződés ettől eltérően döntenek.)
Az ügyvezető a taggyűlésen meghozott határozatokat haladéktalanul köteles a határozatok könyvébe bevezetni.
A társasági szerződés előírhatja azt is, hogy a határozatok könyvében a felügyelőbizottság – amennyiben van FB - határozatait is nyilván kell tartani.
A határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
A gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény 146 § rendelkezik a határozatok könyvének vezetéséről.

A törvényi kötelezettségen túl azonban a határozatok könyve hasznos dokumentum is, mivel egy adott döntést követően esetlegesen évek múlt már nehezen reprodukálhatóak az akkori döntések, ezek alapja, indoka, tervezett végrehajtás feltételei, stb. Ezekre az információkra viszont a későbbiekben akár az ügyvezetésnek, akár a tulajdonosi körnek, vagy egy ellenőrnek szüksége lehet.

A határozatok könyve lehet "könyv" formájú nyomtatvány, amely a kereskedelmi forgalomban is kapható. Ennek ellenére azonban ilyen jellegű kötelező formai előírás nincs! A határozatok könyve állhat egymás után lefűzött, önálló lapokból is, a lényeg az, hogy a társaság valamennyi határozata egy helyen, összegyűjtve megtalálható legyen.

A határozatok könyvére vonatkozó a minta az ún. „kormányzati portálon” található.

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hatarozatok_konyve.rtf
Levelünk végén ezt a formátumot mellékeljük.

Meg kell említeni a Határozatok könyve fogalmával kapcsolatosan, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 44. § is rendelkezik e dokumentumról. A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni, amely a - évenkénti bontásban - a hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv alapján tartalmazza:

  • a közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát,
  • a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő tulajdonostársak, illetőleg a tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a tulajdoni hányad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartózkodott bontásban,
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmaradása esetén ennek indokát.

A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén - a szerződő felek kérésére, részükre - köteles a Közgyűlési Határozatok Könyvének, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni, de a Közgyűlési Határozatok Könyvébe bármely tulajdonostárs betekinthet és a határozatokról - a másolási költség megfizetésével - másolatot kérhet.Budapest, 2012. január 23.


Tisztelettel:    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló
 

Határozatok könyve (tájékoztató jellegű iratminta)

HATÁROZATOK KÖNYVE


A társaság neve: ………Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: ……… Kft.
A társaság székhelye: ….… Budapest, ……… út …. szám
A társaság telephelye: ….… Budapest, ……… út …. szám
A cég megalakulásának időpontja: 20... év ……… hó ….. nap
A cégbejegyzés időpontja: 20... év ……… hó ….. nap
Cégjegyzékszám: ………
Adószám: ………
KSH szám: ………
Társadalombiztosítási törzsszám: ………
Bankszámlaszám: ………

Az adatokban történő változások: …............…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Megnyitva: 20... év ………hó ….. nap

                                                                         …………………………………….
                                                                                     ügyvezető aláírása

Ez a könyv ……. számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám    Határozat szövege    Bejegyzés kelte    Hitelesítő aláírása
 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...