Magyar Könyvvizsgálói Kamara Győr-Sopron megyei rendezvénye - 2014.06.24

Az új Ptk a számviteli szolgáltatók szemével c. előadás
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Győr-Sopron megyei rendezvénye
Győr 2014.06.24.Részlet az előadásból:

Könyvvizsgáló

 • Állandó könyvvizsgáló
 •    - 3:38. § (jogi személy),
 •    - 3:129.-131 § (gazdasági társaságok közös szabályai)
 • Választott könyvvizsgáló 3:74. § (egyesület)
 • Egyedi könyvvizsgáló
 •    - 3:104-105. § (gazdasági társaságok közös szabályai - kisebbségvédelem),
 •    - 3:363. § (szövetkezet)
 • Kirendelt könyvvizsgáló 3:261. § (zrt - kisebbségv.)
 • Társasági könyvvizsgáló 3:109. § (kártérítés)


3:38. § [Állandó könyvvizsgáló]
(1) Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.


 (2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül (?!?) köteles az ügyvezetésnél (!) kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.


Könyvvizsgáló

 • Főszabály: “ha jogi személy állandó könyvvizsgálót vesz igénybe” – gyengébb megfogalmazás, mint a Gt volt. ! L !
 • Állandó könyvvizsgáló = a beszámolót felülvizsgáló könyvvizsgáló
 • A helyettes könyvvizsgáló kikerült a törvényből, de a lehetőséget a számviteli törvény még biztosítja. De a cégjegyzékbe csak olyan adatot tüntettek eddig fel, melyeket vagy a Gt illetve a Ptk vagy ezzel összhangban a Ctv. előírt!
 • A könyvvizsgáló a felügyelő bizottságtól is kérhet felvilágosítást és kötelesek is adni. (+)
 • A könyvvizsgálónak a jogi személy ügyvezetésével kell kapcsolatot tartania és
 • ott kell - ha szükségesnek látja - bármilyen kezdeményezést megtennie.
 • Ha ez nem vezet eredményre a nyilvántartó bíróságot köteles értesíteni.
 • Mindez megerősíti azt, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonosokhoz nem fordulhat!


3:129. § [Az állandó könyvvizsgáló feladata]
(1) A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
(2) Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]
(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.
(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

3:131. § [Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése]
(1) Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
(2) Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

3:131. § [Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése]
(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
 Vissza!

„A Stallum Kft vezetője és tulajdonosa, Dr.Sallai Csilla, a könyvelő-könyvvizsgáló szakma hazai elismert vezetője, a Könyvvizsgáló Kamara Könyvelői Tagozatának elnök asszonya, a könyvelők ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...